PUNTAIRES (ENCAJE DE BOLILLOS)

El encaje es un tejido ornamental que consiste en un calado decorativo de hilos finos (metal, seda, algodón u otros) que se tornean, anudan o entretejen para formar un diseño sin que otro tejido o red independiente le sirva de apoyo.

Profesora: Mónica Montes Horario: Actualmente no hay alumnos

La punta de coixí és un teixit ornamental que consisteix en un calat decoratiu de fils fins (metall, seda, cotó o d’altres) que s’entreteixeixen per formar un disseny sense que cap altre teixit o reixeta independent li serveixi de recolzament.
Professora; Mónica Montes
Horari: Actualment no hi ha alumnes.

Loading

Scroll to top